اشتباه های رایج در نگهداری خودرو

اشتباهات رایج در نگهداری خودرو
کارشناسان معتقدند بدترین اشتباهات رایج در نگهداری خودرو از مالکان این است که اشکالات وسیله نقلیه خود را نادیده می‌گیرند و بدتر این که وقتی برای رفع اشکالات اقدام می‌کنند با سپردن کار به تعمیرکاران نابلد یا دستکاری خودسرانه نه‌تنها اشکالات را برطرف نمی‌کنند، بلکه کار را خراب‌تر می‌کنند. در...
مطالعه بیشتر